Τι κείμενα μπορούμε να διαβάσουμε στις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις;


"[…] στη διαλογική μάθηση, οι εμπλεκόμενοι αποφασίζουν από κοινού, αφού συζητήσουν πρώτα μεταξύ τους,
τον στόχο και το περιεχόμενο που θα έχει η συζήτηση που θα κάνουν". (Flecha, 2000, σελ. 17)


Τα άτομα που συμμετέχουν στις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις επιλέγουν μόνα τους τα κείμενα που πρόκειται να διαβάσουν αλλά από μία λίστα προτεινόμενων βιβλίων/άρθρων που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Θα πρέπει να είναι κλασσικά επιστημονικά κείμενα ή αν είναι σύγχρονα, θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που αναγνωρίζονται διεθνώς από την επιστημονική κοινότητα.
 • Οι συγγραφείς των έργων/άρθρων θα πρέπει να είναι προσωπικότητες με σπουδαία συμβολή στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
 • Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης απήχησης ενός επιστημονικού περιοδικού.
 • Τα αποσπάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από την αυθεντική πηγή, δηλ. το έργο του συγγραφέα/επιστήμονα.
 • Τα έργα που θα επιλεχθούν προς επεξεργασία και συζήτηση θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια αριστείας.
 • Θα πρέπει να επιλεχθούν επιστημονικά έργα με μεγάλη κοινωνική συνεισφορά.
 • Σε περίπτωση που πρόκειται για μεταφρασμένο κείμενο, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα της μετάφρασης.
 • Δεν θα πρέπει να υποτιμάτε την ικανότητα των συμμετεχόντων να ασχοληθούν με ένα κείμενο συγκεκριμένου επιπέδου δυσκολίας, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για αμοιβαία κατανόηση και ομαδικό προβληματισμό γύρω από ένα θέμα.

 

Προτεινόμενα κείμενα / άρθρα

 • “A new therapeutic target for acute myeloid leukemia” in Journal Leukemia
 • “Changing the memory to prevent gender violence” in Human Neuroscience Lab
 • “Controversial Gene-Editing Approach Gains Ground” in Scientific American
 • “Darwin Now” (Eight passages out of 14) from http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/Darwin_now_exhibition_guide_gr.pdf
 • “Forever young” in Science
 • “Healthy diet tied to lower risk of cognitive decline” in Neurology
 • “Healthy heart may also mean healthy brain” in Journal of the American Heart Association
 • “Killing us softly – Mutagenicity and toxicity of pesticides” (Scientific article from a scientific booklet)
 • “Letter to Mrs. Cristina de Lorena, Grand Duchess of Tuscany” by Galileo Galilei
 • “Neuroscience: The Risks of Reading the Brain” in Nature
 • “Southern Ocean warming delayed by circumpolar upwelling and equatorward transport” in Nature
 • “The city is the highest form of society” taken from Aristotle’s “Politics”
 • “The weather is changing – our food must change too”
 • etc.

Προτεινόμενα βιβλία

 • Darwin, C. - On the Origin of Species
 • Galileo, G. - Dialogue Concerning the Two Chief Ptolemaic and Copernican systems in the world
 • Copernicus, N. - On the Revolutions of the Heavenly Spheres
 • Kepler, J. - The secret of the universe
 • Levi-Montalcini, Rita (2011). Praise of Imperfection. Barcelona: Tusquets. (Original published in 1987: Praising dell'imperfezione).
 • Kandel, R. (2007). In Search of Memory: The emergence of a New Science of Mind. NY: Norton & Company.
 • Hawkings, S. - Great design
 • Hawkings, S. - The theory of everything
 • Ramon y Cajal, S. - Rules and advices on scientific investigation
 • Ramon y Cajal, S. - Recollections of my life
 • Descartes, R. - Discourse on the Method
 • Lucretius, T. - De Rerum Natura
 • Newton, I. - Mathematical Principles of Natural Philosophy
 • etc.

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1383